ALMINDELIGE BETINGELSER

af 1 april 2019

 

gældende for salg, levering og servicering af WashTec A/S (i det følgende WT) maskiner og produkter

 

1.         Anvendelse.

1.1       Nærværende betingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra og alle ordrer til WT, medmindre andet skriftligt aftales mellem parterne.

 

2.         Tilbud og ordre.

2.1       Et skriftligt tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er anført i tilbuddet. Afgivne tilbud er først bindende for WT, når en skriftlig ordrebekræftelse er afgivet, og WT har godkendt kundens eventuelle finansiering af købet.

 

3.         Priser.

3.1       Alle priser er ekskl. moms.

3.2       Priserne er frit leveret overalt i Danmark.

3.3       Priserne er inklusive mekanisk montering og tilslutning til eksisterende installationer for el, vand og trykluft. Enhver ændring eller fremføring af sådanne installationer, som er nødvendig, sker for Kundens regning. Eventuel opgravning, etablering af vandgenbrugsinstallationer, støbe- og asfaltarbejder og øvrige bygningsmæssige ændringer omfattes ikke af priserne. Det forudsættes, at der forefindes el og vand i tilstrækkelig mængde til anlæggets drift. Eventuel nødvendig fortank og centrifugalpumpe til vand etableres for Kundens regning.

 

4.         Betaling.

4.1       Betaling skal ske netto kontant.

4.2       Ved for sen betaling beregnes morarente 1,5 % pr. måned fra fakturadato.

4.3       Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i købesummen eller i øvrigt at tilbageholde nogen del af denne.

 

5.         Levering.

5.1       Levering sker ved overgivelse af anlægget til Kunden på den af Kunden anviste plads. Montering af anlægget og levering af udstyr til anlægget er uden betydning for leveringstidspunktet.

5.2       Fra leveringstidspunktet bærer Kunden risikoen for anlægget.

5.3       Komponenter til anlægget, der overgives Kunden før leveringstidspunktet, forbrugsstoffer og andre leverancer fra WT bærer Kunden risikoen for fra tidspunktet for overgivelsen.

5.4       Kunden er pligtig til at aftage anlægget på den af WT angivne leveringstid og er pligtig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger forbundet hermed.

5.5       Kan levering ikke finde sted på grund af forhold, som Kunden bærer risikoen for, indtræder fra det tidspunkt, hvor levering kunne have fundet sted, samme retsvirkninger, som om levering havde fundet sted, herunder Kundens betalingspligt. Kunden er endvidere pligtig til at godtgøre WT alle udgifter forbundet hermed, herunder eventuelle opbevaringsomkostninger.

5.6       WT’s angivelse af, hvornår levering vil finde sted, er omtrentlig og ved afvigelse herfra kan Kunden ikke gøre WT ansvarlig, eller ophæve handlen som følge af forsinkelse.

 

6.         Afleveringsforretning.

6.1       Når anlægget afleveres efter installation, udarbejdes afleveringsrapport med afleveringsdato/driftsdato der anføres i afleveringsrapporten. Kunden forpligtet til at underskrive afleveringsrapporten.

 

7.         Ejendomsret.

7.1       Uanset købets art forbeholder WT sig ejendomsretten til salgsgenstanden, indtil hele købesummen inkl. renter, omkostninger, offentlige afgifter m.v. er betalt.

 

8.         Reklamationer og ansvar.

8.1       Kunden er forpligtet til at undersøge det leverede straks efter modtagelsen, eller hvis der udarbejdes en afleveringsrapport, straks efter modtagelsen af denne (Modtagelsen). Reklamationer med specifikation af de mangler, der gøres gældende, og eventuel fotodokumentation herfor skal ske til WT til kundeservice@washtec.dk senest 5 dage efter Modtagelsen, og for skjulte mangler senest 5 dage efter, manglen er eller burde være opdaget og under alle omstændigheder senest 1 måneder efter Modtagelsen. Undlader Kunden at reklamere inden for denne frist, kan Kunden ikke senere påberåbe sig eventuelle mangler.

8.2       Kundens ret til at påberåbe sig fejl og mangle bortfalder, hvis Kunden har forandret det leverede, eller såfremt reparation har fundet sted eller er søgt foretaget af Kunden eller tredjemand uden forudgående aftale med WT. Følger af ukorrekt vedligehold og brug generelt udgør ikke en mangel, ligesom mangelsansvaret ikke omfatter lamper, pærer, sikringer samt udskiftning af disse eller rensning og justering af enhver art.

8.3       WT har afhjælpningsret for eventuelle mangler i 6 måneder, fra manglen er konstateret. WT’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter WT’s eget valg at foretage omlevering eller afhjælpning eller at meddele Kunden et rimeligt forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende over for WT.

8.4       Afhjælpning sker inden for WT’s normale arbejdstid. Skal afhjælpning ske uden for normal arbejdstid, sker dette for Kundens regning. Udskiftning af mangelfulde dele kan ske med ikke fabriksnye dele. Udskiftede dele tilhører WT.

8.5       Såfremt det konstateres, at en reklamation ikke vedrører forhold, som WT er ansvarlig for, kan WT kræve, at Kunden betaler for rejsetid og eventuelle udlæg samt den medgåede tid i forbindeles med undersøgelse af manglen i henhold til WT’s til enhver tid gældende timetakster og materialepriser.

8.6       WT’s afhjælpningsret omfatter også fabrikations- og materialefejl i udskiftede dele. Ansvaret ophører dog samtidig med ansvaret vedrørende hovedanlægget.

 

9.         Ansvarsfrihed

9.1       WT hæfter ikke – uanset på hvilket grundlag krav rejses – for driftstab, tabt fortjeneste, udgifter til arbejdsløn, tab lidt af tredjemand eller andre indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

9.2       WT’s samlede erstatningsansvar er – uanset på hvilket grundlag krav rejses, prisen for det leverede og graden af uagtsomhed – beløbsmæssigt begrænset til kr. [100.000,00].

9.3       Arbejdskonflikter af enhver art og enhver anden omstændighed, som WT ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af ovennævnte omstændigheder, medfører ansvarsfrihed for WT, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse.

 

10.       Kundens misligholdelse

10.1      Opfylder Kunden ikke kontrakten, kan WT enten fastholde aftalen eller hæve købet. WT kan i tillæg hertil kræve erstatning for eventuelt økonomisk tab. Hæver WT en kontrakt eller annulleres kontrakten uberettiget af kunden, så skal der altid betales en godtgørelse til WT på 20 % af kontraktsummen. Kan WT dokumentere et større tab er lidt, så kan WT i tillæg hertil kræve dette tab erstattet.

 

11.       Produktansvar.

11.1      WT er ansvarlig for produktskade i henhold til dansk rets almindelige regler herom. WT er ikke ansvarlig for skade på formuegenstande, der er omfattet af produktansvarslovens § 2, stk. 2, 1. punktum. WT er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, udgifter til arbejdsløn, tab lidt af tredjemand eller andre indirekte tab. I den udstrækning, WT måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde WT skadesløs i samme omfang, som WT’s ansvar er begrænset efter det foranstående. Fremsætter tredjemand krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom. WT og Kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås foretaget af det leverede.

 

12.       Myndighedskrav m.v.

12.1      Ethvert myndighedskrav, herunder krav om renseanlæg, kontrolmålinger, miljøkrav, sikkerhedsgodkendelser m.v., vedrørende anlæggets levering, montering og drift, er WT uvedkommende. Det samme gælder eventuelt krav i henhold til servitutter, byrder og lignende.

 

13.       Værneting.

13.1      Alle tvister i anledning af den indgåede aftale, afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret.